Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI

„INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI”

TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 

8 czerwca 2018 ROKU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja „Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Pana Mathias Gero Von Gersdorff, Pana Leonardo Przybysz oraz Pana Caio Xavier da Silveira, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 31 maja 2001 r. przez notariusza Katarzynę Kresek-Urbaniak z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, Rynek Główny nr 30, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.) i niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.

2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4


Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Minister Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego).

§ 5

1. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja „Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi”. Pieczęć może zawierać nadto inne dane ustalone przez Zarząd Fundacji.

2. Fundacja może używać nazwy skróconej „Instytut Ks. Piotra Skargi”. 

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, pracownie, a także współpracować z innymi fundacjami i organizacjami dla realizacji jej statutowych celów.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest: 

1. propagowanie i ochrona kulturalnej spuścizny cywilizacji chrześcijańskiej, 

2. upowszechnianie dorobku kultury chrześcijańskiej,

3. propagowanie i ochrona wartości chrześcijańskich, dobrych obyczajów i moralności w życiu społecznym i kulturalnym.

§ 9

Fundacja realizuje swe cele przez:

1. organizowanie prelekcji, sympozjów, pokazów audiowizualnych, spotkań dyskusyjnych i wystaw poświęconych kulturze chrześcijańskiej i cywilizacji chrześcijańskiej,

2. prowadzenie działalności dokumentacyjnej, popularyzatorskiej i publicystycznej związanej z kulturą i cywilizacją chrześcijańską oraz propagowaniem i ochroną wartości chrześcijańskich, dobrych obyczajów i moralności w życiu społecznym i kulturalnym,

3. wspieranie oraz podejmowanie badań naukowych dotyczących wszelkich aspektów związanych z celami Fundacji oraz jej pracami, a także rozpowszechnianie wyników tych badań, jak również finansowanie tychże badań oraz innych działań zgodnych z celami Fundacji w formie stypendiów lub grantów przyznawanych osobom fizycznym i prawnym, w tym placówkom naukowym z kraju i zagranicy,

4. organizowanie wymiany kulturalnej młodzieży w kraju i za granicą, wspierającej upowszechnianie dorobku kultury i cywilizacji chrześcijańskiej,

5. propagowanie celów i działalności Fundacji za pośrednictwem współczesnych środków przekazu,

6. finansowe i rzeczowe wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej, charytatywnej oraz religijnej (w tym w formie darowizn i pożyczek, także nie oprocentowanych) podmiotów krajowych i zagranicznych, a w szczególności fundacji i stowarzyszeń, których celem jest bezpośrednie prowadzenie albo wspieranie wskazanej powyżej działalności,

7. tworzenie fundacji, których cele są zasadniczo zbieżne z celami Fundacji określonymi w § 8 Statutu,

8. przystępowanie do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, oraz tworzenie i przystępowanie do innych krajowych i zagranicznych organizacji, których cele są zasadniczo zbieżne z celami Fundacji określonymi w § 8 Statutu.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 10


Majątek Fundacji stanowią wkłady gotówkowe Fundatorów oraz przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności Fundacji, a to:

1. spadki, zapisy, darowizny, dotacje, subwencje, i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,

2. dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji,

3. odsetki bankowe i dochody z papierów wartościowych.

§ 11

Dochody pochodzące z dotacji, spadków, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Rozdział IV 

Organy Fundacji

§ 12

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,

b) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, 

2. Z zastrzeżeniem treści § 13 ust. 2 niniejszego Statutu, Kadencja wszystkich organów Fundacji trwa 3 lata. Pierwsza kadencja rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji i upływa 31 grudnia po 3 pełnych latach. Nie można być jednocześnie członkiem więcej niż jednego organu Fundacji.

3. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów (w razie 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego/prezesa organu), przy obecności co najmniej połowy członków danego organu. 

4. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, z tym, że przysługuje im zwrot poniesionych kosztów własnych.

§ 13

Rada Fundacji

1. Rada Fundacji składa się z 3 – 7 członków.

2. W skład Rady wchodzą Fundatorzy. 

3. W skład Rady mogą wejść także osoby zasłużone dla realizacji celów Fundacji (w tym na polu nauki i kultury) lub osoby, które swoją ofiarnością przyczyniły się do pomnożenia mienia Fundacji. 

4. Członków Rady, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu powołują jednomyślnie Fundatorzy. Fundatorzy zwołują również pierwsze posiedzenie Rady. 

5. W przypadku poważnego naruszenia przez członka Rady, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu wartości chrześcijańskich, zasad moralności lub dobrych obyczajów Fundatorzy, działając jednomyślnie, mogą odwołać go przed upływem kadencji z pełnionej funkcji. 

6. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.

§ 14 

Zakres działania Rady Fundacji

1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, decyzyjnych i nadzorczych, a do jej zadań należy w szczególności:

a) inicjowanie kierunków działalności Fundacji, 

b) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,

c) ocena sprawozdań Zarządu z działalności bieżącej Fundacji oraz udzielanie mu 

absolutorium, 

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa i Wiceprezesa (Rada może także postanowić o powołaniu więcej niż jednego Wiceprezesa),

e) określanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji, 

f) nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu Fundacji, 

g) kontrolowanie gospodarki finansowej Fundacji,

h) inne sprawy wskazane w niniejszym Statucie.

2. Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub co najmniej 2 członków Rady, nie rzadziej niż raz w roku. 

3. Rada Fundacji ma prawo żądać od Zarządu udzielania wyjaśnień i udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji. 

4. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zapraszane z głosem doradczym osoby, które reprezentują organizacje o działalności zbieżnej z celami Fundacji. 

§ 15

Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 osób powoływanych przez Radę Fundacji, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powoływanego przez Fundatorów. 

2. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji. 

3. Zwyczajne posiedzenia Zarządu odbywają się w stałych terminach określonych uchwałą Zarządu, a nadto posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwoływane z inicjatywy Prezesa. 

4. Zarząd w szczególności:

a) kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz 

wobec organów państwowych, osób fizycznych i prawnych,

b) prowadzi akcje informacyjne o działalności Fundacji,

c) opracowuje projekty rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji, 

d) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

e) przyjmuje subwencje, darowizny spadki i zapisy, 

f) ustala zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji,

g) przygotowuje sprawozdania ze stanu majątkowego i działalności finansowej Fundacji za rok bieżący i za cały okres kadencji oraz przedkłada je Radzie Fundacji nie później niż 15 lutego każdego roku następującego po zakończeniu roku obrachunkowego, lub 30 listopada ostatniego roku kadencji,

h) załatwia sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji. 

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 

Rozdział V

Zmiana Statutu 

§ 16

1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.

2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały 

podjętej jednomyślnie.

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 17

1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 

2. Decyzje w przedmiocie likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie. 

3. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie, zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach.

4. Likwidatorem jest ostatni Zarząd.

§ 18

W przypadku śmierci lub potwierdzonej orzeczeniem lekarskim trwałej niezdolności do działania któregokolwiek z Fundatorów:

1. postanowienie § 13 ust. 2 niniejszego Statutu nie stosuje się w stosunku do tego 

Fundatora,

2. wskazane w niniejszym Statucie prawa i obowiązki tego Fundatora, dotyczące powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji, przejmuje stowarzyszenie prawa francuskich departamentów Haut-Rhin, Bas-Rhin i Moselle, „Fédération Pro Europa Christiana”, z siedzibą w Creutzwaldzie, Francja.

8 czerwca 2018 roku